حوزه مدیریت
بخش مدیریت ذخایر
ایستگاه شغاب
بخش ارزیابی ذخایر
بخش بیماریها
بخش اکولوژی
بخش آبزی پروری