حوزه مدیریت
ایستگاه شغاب
بخش آبزی پروری
بخش مدیریت ذخایر
بخش ارزیابی ذخایر
بخش بیماریها
بخش اکولوژی