بازدید ریاست محترم پژوهشکده میگوی کشور از مجتمع پرورش میگوی گمیشان در استان گلستان در روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸ و برگزاری جلسات هماهنگی با مدیر کل و معاونین شیلات استان گلستان و همچنین رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی در اداره کل شیلات به منظور برنامه ریزی نحوه پرورش میگو در سال آینده استان گلستان انجام گردید