در روز سه شنبه پنچم شهریور ماه 98 بازدید دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و هیئت همراه از پژوهشکده ملی میگوی کشور، مرکز ملی تحقیقات میگوی عاری از بیماری خلیج فارس و همجنین هماهنگی درخصوص طرح دستیابی به دانش فنی تکثیر ماهی ( سی باس ) پرورشی صورت پذیرفت