با توجه به بروز بیماریهای لکه سفید در برخی از سایت های پرورشی استان بوشهر و به منظور پیشگیری از گسترش بیشتر بیماری ، کارگاه آموزشی – ترویجی با عنوان " مدیریت پیشگیری از شیوع بیماری ویروسی لکه سفید "به منظور ارائه راهنمایی پیشگیری و کنترل بیماری در زمان وقوع ، با حضور کارشناسان ، مروحین و بهره برداران روز پنچ شنبه 98/6/28 توسط کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور در سایت پرورشی دلوار برگزار گردید