سمینار علمی اصول تکثیر خیار دریایی با تاکید بر مطالعات انجام شده در داخل کشور توسط دکتر اشکان اژدری در 30 مهر 1398 با حضور محققین مرکز و علاقمندان جهاد دانشگاهی در سالن کنفرانس پژوهشکده میگوی کشور ارائه شد. بیولوژی و بیوتکنیک تکثیر این آبزی همراه با تجربیات پژوهش های انجام یافته در سطح ملی از جمله محور های این سخنرانی بود