کمیته مدیریت صید شیلات بوشهر امروز با حضور مدیرکل , معاون و کارشناسان صید, روسای شیلات شهرستانها,معاون پژوهشکده میگوی کشور و مدیران عامل اتحادیه و برخی از تعاونی های صیادی تشکیل شد
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات بوشهر پس از برگزاری نشست این کمیته اظهار داشت : تعیین تاریخ اجرای دریابست در آبهای ساحلی محدوده استان بوشهر و بررسی پیشنهاد حذف صید میگو با توجه به خسارات وارده به ذخائر آبزیان ناشی از بکارگیری روش ترال برای صید این گونه در دستور کار امروز این کمیته قرار داشت
منصور پاپری بیان کرد: علیرغم توافق اعضاء بر اجرای دریابست , اما بدلیل عدم تعیین تکلیف اجرای همزمان آن در استان های ساحلی و نیز عدم توافق بر محدوده زمانی و مدت زمان اجرای آن , باز هم به جلسه آتی این کمیته موکول شد
پاپری افزود : پیشنهاد شیلات جهت تنفس یا حذف دائم صید میگو در آبهای محدوده استان بوشهر نیز با اعلام پژوهشکده میگو مبنی بر ضرورت دستیابی به یافته های علمی بیشتر در این زمینه به تصویب نرسید و به بعد موکول شد