این مسابقات بین چهار پژوهشکده تهران ، بوشهر ، گلستان و ساری برگزار گردید که دو تیم بوشهر و تهران به قینال مسابقات راه یافته و در نهایت تیم فوتسال پژوهشکده میگوی کشور به قهرمانی این دوره دست یافت