دوره ترویجی تحت وب (وبینار) با عنوان" اصول بهداشت و بیماری‌ها در مزارع پرورش میگو"توسط محقق هیات علمی موسسه (پژوهشکده میگوی کشور _ بوشهر) جناب آقای دکتر خلیل پذیر در روز دوشنبه مورخ 1399/02/29  ساعت 11 الی 13 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
در این دوره آموزشی با هدف آشنایی کارشناسان و بهره برداران با مهمترین بیماری های شایع در مزارع پرورشی میگو برگزارگردید در این دوره آموزشی سعی شد که بیماری های عفونی شامل بیماری های ویروسی باکتریایی قارچی و انگلی و غیرعفونی (بیماری های تغذیه ای، بیماری های ناشی از عوامل محیطی و عوامل استرس زا) به صورت جداگانه آموزش داده شد.
شایان ذکر است که از میان بیماری های ویروسی با تاکید بر بیماری های شایع از قبیل بیماری لکه سفید و سایر بیماری های ویروسی مطالبی ارائه گردید در رابطه با بیماری های باکتریایی بیشتر تاکید و بیماری مرگ زودرس و بیماری ویروسی بود در انتها سعی گردید مهمترین روشهای پیشگیری از این بیماری ها در مزارع با تاکید بر رعایت اصول ایمنی زیستی ارائه گردد