به گزارش روابط عمومی پژوهشکده 29 اردیبهشت ماه 1399، کارگاه آموزشی استاندارد مهارتبا حضور و مشارکت محققان در پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد.  مدرسان این کارگاه آموزشی آقایان دکتر جلالی وبهادری، مسئولین گروه برنامه ریزی درسی امور شیلات و آبزی پروری، و امور زراعی وفناوری محیط زیست بودند. پس از مروری بر کلیات تدوین مشاغل، فهرست مشاغل و حرف درمرکز آمار ایران/ ایسکو 2008 ، ساختار کلی مشاغل مرتبط با حوزه شیلات و آبزی پروریمعرفی شد. در این جلسه بررسی و نیاز سنجی مشاغل مرتبط با حوزه شیلات و آبزی پروری با
توجه به شرایط فعلی و اهداف آینده مطرح گردید. مهمترین مباحث مطرح شده، در زمینهتحلیل حرفه، شرح شغل، تکالیف کاری و شاخص های اصلی عملکرد بودند. پژوهشکده میگوی کشور امیدوار است با مشارکت در تدوین مشاغل حوزه شیلات و آبزی پروری و با توجه بهتجارب پژوهش های انجام یافته، در جهت جهش تولید موثر باشد.