مولدسازی میگوی سفید غربی در پژوهشکده میگوی کشور

در راستای تحقق اولویت های تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور در سال جهش تولید، دور جدید مولد سازی میگوی سفید غربی در ایستگاه تحقیقاتی خلیج فارس این پژوهشکده آغاز گردید.
به منظور توسعه پايدار و کاهش ريسک سرمايه گذاري در صنايع شيلاتي، همچنان یکی از اولویت‌های تحقيقاتي سال 1399 پژوهشکده ميگوي کشور به‌گزيني و اصلاح نژاد گونه‌هاي پرورشي ميگو می باشد. این برنامه در سال 1398 با تولید بیش از 7500 جفت مولد و تحویل به صنعت میگو انجام شد. طبق برنامه ریزی سال 1399 با افزایش سطح زیر کشت و افزودن تجهیزات جدید، ارتقای تولید به 10.000 جفت مولد مد نظر است. از 8 تیرماه سال جاری، دوره مولدسازی میگوی سفید غربی با ذخیره سازی 46000 پست لارو در تانک های نوزادگاهی در ایستگاه تحقیقاتی خلیج فارس این پژوهشکده شروع شد. این پست لاروها از سه مرکز تکثیر به صورت جداگانه و طی سه روز ذخیره سازی شدند. پست لارو های انتقالی برای طی دوره نوزادگاهی یک ماهه خود در تانکهای مخصوص درون سالن نگهداری و سپس به‌گزینی صورت می‌گیرد. این میگوها تا تبدیل شدن به مولدین مطلوب در 4 استخر گلخانه‌ای ذخیره سازی می‌گردند.
روابط عمومی پژوهشکده ميگوي کشور