در بولتن علمی :
 Marine Pollution Bulletin  به شماره Volume 159, October 2020, 111463
 مقاله با عنوان: Implications of anthropogenic effects on the coastal environment of Northern Persian Gulf, using jinga shrimp (Metapenaeus affinis) as indicator به نویسندگی و مسولیت آقای دکتر مهرزاد کشاورزی فردی از اعضای هیئت علمی پزوهشکده میگوی کشور با ایمپکت فاکتور 4.049 درج شد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20305816