به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دو گشت تحقیقاتی در تاریخ ۱۸ و ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارشناسان بخش ارزیابی ذخایر به منظور ارزیابی اکولوزیکی جمعیت‌های میگو انجام شد. نتایج این دو گشت حاکی از بیشترین میزان میگوی صید شده در محدوده عامری تا مطاف و تلاش صید بر ساعت۸ کیلوگرم با میانگین طولی ۱۱.۶ و ۱۱.۷ سانتیمتر بود. بر همین اساس و  با رویکرد صید پایدار درمنطقه، زمان گشایش صید میگو به کمیته صید شیلات استان پیشنهاد  گردید. پس از گزارش پژوهشکده میگوی کشور در نشست کمیته صید شیلات استان بوشهر،  متشکل از مدیران دستگاههای اجرایی عضو و نمایندگان تشکل‌های صیادی، آزاد سازی صید میگو از تاریخ ۱۳ مرداد ماه توسط  قایق‌ها و ۱۵ مرداد ماه توسط لنج‌های صیادی تصویب شد.
در سال ۱۳۹۸ میزان صید میگو در آبهای استان بوشهر  از ۳۰ تیر ماه تا ۱۲ شهریور ماه حدود ۱۴۳۷ تن میگو  بود. زمان خاتمه صید امسال متعاقبا اعلام می‌گردد و پیش بینی می شود میزان صید امسال حدود ۱۵۰۰ تن باشد.