قابل توجه علاقه‌مندان و محققان حوزه کشاورزی ، "موسـسه پژوهش‌هاي برنامه‌ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسـعه روسـتایی" وابسـته به وزارت جهاد کشاورزی
نسـبت به نشـر یـافته‌هـاي خود به صورت الکترونیـک اقـدام نموده است که کلیه انتشـارات از طریق پرتـال اطلاع رسانی موسـسه به آدرس:
http://www.agri-peri.ac.ir/ قابـل تهیه میباشـد. همچنین مراجعه کننـدگان محترم بـا درج رایـانه نـامه خویش در فهرست دریـافت کننـدگان
خبرنامه، میتوانند به طور مرتب از آخرین انتشارات و رویدادهاي آن موسـسه آگاه شوند.
http://www.agri-peri.ac.ir/