به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ مهندس ابوعلی مدیر کل شیلات خوزستان و مهندس بازدار مدیرکل شیلات بوشهر در پژوهشکده میگوی کشور حاضر و با دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده، معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده و مسولین بخش های پژوهشی، آموزش و ترویج شیلات و رییس اتحادیه صیادان نشست تخصصی داشتند. مهندس ابوعلی در سفر به بوشهر با توجه به ظرفیت‌ها و چالش‌های شیلاتی مشابه در این دو استان همجوار و با تاکید بر تعامل دوسویه شیلات و پژوهشکده، از آزمایشگاه های پژوهشکده میگوی کشور و ایستگاه تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری (SPF) نیز بازدید کرد. در ابتدای نشست دکتر دشتیان نسب ضمن عرض خوش آمد به مهمانان گرامی، از تعامل و هم افزایی بخش تحقیقات و اجرا سخن گفت و با توجه به مشکلات پرورش میگو در سایت چوئبده آبادان و تجارب موجود در پژوهشکده قول همکاری و ایفای نقش پژوهشکده در مجموعه پرورش میگوی مذکور دادند. مهندس بازدار با اشاره به بخشی از موضوعات از جمله وجود صیدگاه‌های مشترک، اهمیت حفاظت از منابع، زیستگاه‌های مصنوعی، آبزی پروری و شهرکهای زیست فناوری و سابقه همکاری‌ بر اهمیت همکاری های مشترک دو استان تاکید کرد. مهندس ابوعلی با اشاره به ظرفیت و حوزه‌های متنوع شیلاتی در استان خوزستان، بخش ساحلی را مهمترین محور فعلی توسعه شیلاتی خوزستان دانست و با توجه به چالش‌های پیش روی پرورش میگو در خوزستان، همکاری‌های تخصصی در این حوزه برای احیای پرورش میگو و توسعه پایدار این صنعت در جنوب کشور را پیشنهاد و بر نشست‌های موضوعی منظم تاکید کرد. در پایان رییس پژوهشکده میگوی کشور با معرفی ظرفیت های پژوهشی خود، برای غلبه بر موانع موجود در حوزه شیلات، احیا و توسعه فعالیت های آبزی پروری دو استان، اعلام آمادگی کرد.