چاپ مقاله دکتر مسلم شریفی نیا اعضای هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور با همکاری مرکز تحقیقات آبزی پروری، شیلات و محیط زیست انگلستان و با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تحت عنوان "Microplastic pollution as a grand challenge in marine research: A closer look at their adverce impacts on the immune and reproductive systems" در مجله Ecotoxicology and Environmental Safety با ضریب تاثیر 4.872 درج گردید.