به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ بازدید میدانی محققان از چند سایت پرورش میگو در استان خوزستان انجام شد. در منطقه هندیجان سایت پرورش میگوی ۳۹۵ هکتاری، تا حد زیادی تکمیل شده و سایت ۱۱۱۱ هکتاری در ابتدای عملیات احداث بوده و دو الی سه پروژه توسعه هم در فاز صفر (شناخت) قرار دارد. به نظر می رسد استان خوزستان طی سال های آتی، شاهد روند توسعه خوبی در حوزه پرورش میگو باشد. چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ جلسه هم اندیشی درخصوص راهکارهای احیاء صنعت پرورش میگو در استان خوزستان با شرکت مدیرکل شیلات استان خوزستان، ریاست پژوهشکده میگوی کشور، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان خوزستان، رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، کارشناسان و پرورش دهندگان میگو در اداره کل شیلات استان خوزستان برگزار گردید. در این جلسه مشکلات پرورش دهندگان و گلوگاه های صنعت میگوی پرورشی در سایت چوئیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید طرح های پیشنهادی جهت ارزیابی ریسک پرورش میگو، برنامه عملیاتی مزرعه الگویی، بسته آموزشی ترویجی و سایر پیشنهادات جهت احیای پرورش میگو در سایت چوئیده توسط پژوهشکده میگوی کشور جهت بررسی و تامین اعتبار به اداره کل شیلات استان خوزستان ارائه شود. همچنین مقرر گردید جلسات آینده هر ۴۵ روز یکبار و با دستور کار مشخص برگزار شود.