وبینار دکتر علی قوام پور با عنوان "آشنایی با عملیات بهینه  برداشت با هدف کنترل عارضه سر قرمزی در میگوی پرورشی در روز سه شنبه  99/6/25 ساعت 9  الی 11 برگزار می‌گردد .
 https://vc.areeo.ac.ir/ لینک کلاس آنلاین