به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در ادامه فعالیت های مشترک پژوهشکده و اداره کل شیلات بوشهر، دومین گشت میدانی پایش ذخیره و وضعیت صید ساردین ماهیان آبهای استان بوشهر در محدوده آب های منطقه کنگان انجام شد. همه ساله این بررسی مشترک جهت ارزیابی جمعیت این ماهیان برای تعیین میزان ذخیره و اعلام زمان گشایش صید ساردین ماهیان انجام می شود.