به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، زمان گشایش و آزاد سازی صید ساردین ماهیان در آبهای کنگان در جنوب استان بوشهر ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ می باشد. کارشناسان بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده میگوی کشور پس از دو مرحله بازدید میدانی و بررسی ها و محاسبات به عمل آمده، امکان گشایش صید ساردین ماهیان در منطقه جنوبی آبهای استان بوشهر را اعلام کردند. این دو گشت دریایی در تاریخ های ۲۱ مهر ماه و ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در اعماق ۲۰ تا ۲۲ متری برای برآورد جمعیت ساردین ماهیان منطقه انجام شده و شاخص های زیستی از جمله فراوانی طولی، میانگین وزنی، تشخیص و تعیین مراحل باروری این ماهیان را بررسی کرده است.