کتاب تنوع گونه ای آبزيان خليج فارس، تالیف آقای دکتر نصیر نیامیمندی در انتشارات نور به چاپ رسیده است ضمن عرض تبریک برای ایشان آزروی موفقیت هرچه بیشتر در عرصه علمی را از خدا متعال داریم