به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دکتر قائدنیا معاون محترم پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه آقایان مهندس آذینی مدیر اداری و مهندس نامدار مدیر مالی موسسه، پنجشنه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ به بوشهر سفر کردند. در راستای سیاست های راهبردی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر قائدنیا، مهندس آذینی و مهندس نامدار در این سفر از بخش های مختلف پژوهشکده میگوی کشور در حوزهای تحقیقاتی، اداری و مالی بازدید و با کارشناسان مربوطه گفتگو داشتند. ایشان و هیئت همراه در روز جمعه از شناورها و ایستگاههای تحقیقاتی پژوهشکده بازدید و از نزدیک با فعالیت و مسائل مربوطه مطلع شدند. همچنین ایشان در ایستگاه تحقیقات میگوی عاری از بیماری خلیج فارس، ضمن بازدید زیر ساخت ها، چالش های مربوط را بررسی کردند. به منظور طرح موضوعات متنوع حقوقی پرسنل، برنامه ها و نیازمندی های موجود در بخش های مختلف تحقیقاتی و پشتیبانی، جلسه مشترکی با پرسنل برگزار گردید. در ابتدا دکتر دشتیان نسب ضمن خوش آمد سفر معاون پشتیبانی و مدیران اداری و مالی موسسه به بوشهر، برنامه های کلی پژوهشکده در جهت تحقق پژوهش های تخصصی حوزه میگو را معرفی کرد. مهندس سیاح معاون پشتیبانی پژوهشکده با گزارش اقدامات انجام یافته، همزمان چالش ها و امکانات مورد نیاز تجهیزاتی و پرسنلی را اعلام کرد. دکتر قایدنیا با ابراز خرسندی از جایگاه مناسب پژوهشکده در انجام پژوهش های کاربردی، موفقیت در جلب درآمدهای پژوهشی را فرصت مناسب برای موفقیت های آتی پژوهشکده دانست. در این جلسه علاوه بر وضعیت اشتغال پرسنل رسمی، قراردادی و شرکتی، کمبود نیروهای پژوهش و پشتیبانی در بخش های مختلف، به موضوع بازنشستگی پرسنل نیز پرداخته شد. وضعیت شناورها، تجهیزات آزمایشگاهی، وسایل نقلیه و ساختمان از جمله موارد مورد بحث دیگر در این جلسه بودند