به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، ممنوعیت صید ساردین ماهیان، از ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در آبهای استان بوشهر، اعمال شد. ساردین ماهیان از ماهیان اقتصادی و ارزشمند خلیج فارس و منطقه است که بخش عمده ای از تلاش و اقتصاد جامعه صیادی را به خود اختصاص می دهند. پایش ذخایر ساردین ماهیان در راستای اهداف توسعه پایدار و مدیریت ذخایر آبزی، توسط کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور و با همکاری شیلات بوشهر انجام می شود. صیدگاه عمده این آبزیان سطح زی و مهاجر در استان بوشهر، آبهای منطقه کنگان، عسلویه و دیر می باشد. در نتیجه بررسی میدانی طی مهر و آبان ماه ۱۳۹۹، شروع صید ساردین ماهیان در آبهای استان بوشهر، از ۲۱ آبان ۱۳۹۹ اعلام شد. لازم به ذکر است ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ نیز به منظور تداوم صید و یا اعلام ممنوعیت تلاش صیادی پرساینرها، آخرین گشت مشترک شیلات و پژوهشکده میگو انجام شد. دررنتیجه عملیات پایش، توسط بخش ارزیابی ذخائر پژوهشکده میگو، آمار جمعیت، میزان صید موفق گونه هدف و مقایسه آن با سنوات گذشته، به همراه اطلاعات جامعه صیادی، در کمیته صید شیلات استان، منجر به اعلام تاریخ ممنوعیت صید برای این آبزی گردید.
در آبهای خلیج فارس و صیدگاههای عمده استان بوشهر، ساردین ماهیان به شیوه پرساین یا محاصره ای و توسط قایق صید میشوند .
به نقل از معاونت صید شیلات بوشهر، این قایق ها سالیانه تا ۲ هزارتن ساردین صید میکنند اما امسال کاهش محسوسی در میزان صید دیده شد که متاثر از عوامل متعدد، بویژه شرایط جوی نامساعد و تاثیر صید بی رویه می تواند باشد.