به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده به اتفاق آقایان دکتر آیین جمشید، قوامپور و یگانه از سایت پرورش میگوی گمیشان بازدید کردند. این بازدید به همراه مسوولین سایت و مدیران مرکز تحقیقات گرگان در روز سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ و قبل از برنامه نشست تخصصی آموزشی- ترویجی، مدیریت بهینه تولید میگوی پرورشی انجام شد. این برنامه در راستای اهداف توسعه پایدار پرورش میگو در استان های میگو پرور، آشنایی با توانمندی های صنعت آبزی پروری استان گلستان، امکانات موجود، مشکلات و آمادگی سایت گمیشان برای دوره پرورش پیش رو انجام شد. بازدید رییس پژوهشکده میگوی کشور با دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز تحقیقات ارزیابی ذخایر آبزیان داخلی-گرگان برای تشریح اهداف آموزشی- ترویجی نشست تخصصی سایت گمیشان انجام گرفت.