به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دهم خرداد ماه سالجاری، برنامه ممیزی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در دو آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور، اجرا شد. در راستای اجرای برنامه زمان بندی ارزیابی آزمایشگاه ها، برای رفع موارد عدم انطباق و پیاده سازی موارد پیشنهادی، ممیزان مرکز نظام تایید صلاحیت ایران در پژوهشکده میگوی کشور مستقر و برنامه ممیزی را اجرا کردند. در دوره جدید، ممیزی برای کسب صلاحیت استاندارد ۱۷۰۲۵، ارتقا و پیاده سازی نسخه ۲۰۱۷ در روش ها و فرم های استاندارد انجام گردید و در نهایت دو آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و پلانکتون شناسی موفق به کسب این استاندارد شدند. محور فعالیت آزمایشگاه ژنتیک مولکولی پژوهشکده، مربوط به شناسایی مولکولی عوامل بیماریزایی ویروسی، باکتریائی، قارچی و انگلی آبزیان (ماهی و میگو) می باشد. محور فعالیت آزمایشگاه پلانکتون شناسی پژوهشکده، شناسایی و تعیین تراکم پلانکتون های گیاهی و جانوری و نمونه برداری آنها می باشد. در این تاریخ دو آزمایشگاه فوق به همراه مدیریت آزمایشگاه ها، برای کسب استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ نسخه ۲۰۱۷ پس از ارزیابی، مورد تایید توسط کارشناسان نظام تایید صلاحیت قرار گرفتند. ‌ ‌ استاندارد ایزو ISO 17025، استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. گواهینامه های ایزو ۱۷۰۲۵ در ایران، توسط مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI)، به عنوان سازمان اعتبار بخش حاضر در ایران(AB)، پس از ممیزی صادر می شود. لازم به ذکر است در سال ۱۳۸۹ نیز این دو آزمایشگاه فوق به همراه آزمایشگاه آسیب شناسی گواهی استاندارد ایزو نسخه ۲۰۰۵ خود را از همین مرکز دریافت کرده بودند.