سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان 2021

پژوهشکده میگوی کشور در نظر دارد سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان 2021 را در روزهای 16 تا 18 آذر 1400 برگزار نماید. این سمپوزیوم در قالب میزگردهای تخصصی در حوزه های صید و آبزی پروری برگزار خواهد شد. میزگردهای تخصصی با مشارکت صاحبنظران صنعت میگو و سخت پوستان کشورهای پیشرو و نمایندگان بخش خصوصی، مراکز علمی پژوهشی و دستگاه های اجرایی مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین از بین مقالات دریافتی، موضوعات برگزیده بصورت سخنرانی ارائه خواهد شد. در حاشیه این رویداد کارگاه های آموزشی و نمایشگاه نوانمندی های صنعت آبزی پروری نیز دایر خواهد بود .

 محورهای سمپوزیوم:

·       آبزی پروری و توسعه پایدار

·       ژنتیک و اصلاح نژاد

·       آینده پژوهی در صید و آبزی پروری

·       بهداشت، بیماریها و امنیت زیستی

·       تغذیه و غذای زنده

·       مهندسی آبزی پروری و مکانیزاسیون .

·       زیست شناسی و بوم شناسی .

·       ارزیابی ذخایر و مدیریت شیلات .

·       بیوتکنولوژی

·       بازاریابی و ارزش افزوده .

·       جنبه های اقتصادی اجتماعی .

·       تأثیرات COVID-19 بر حوزه های صید و آبزی پروری .

 
 

عنوان میزگردهای تخصصی سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان 2021

1-حکمرانی و نقش دولت در توسعه صنعت آبزیان  (فارسی- داخلی)، دکتر خدائی

2-Dr. John Roch, Iowa Genetic, Brazil:

An Overview of Recent Trends in Shrimp Genetic Improvement.

3- Prof. Kallaya Sritunyalucksana, University of Uppsala, Thailand:

The challenges of viral diseases and control strategies.

4-Prof. Mike Elliott, University of Hull, UK:

The risks and opportunities of climate change to fisheries and aquaculture.

5- Dr. Eric De Muylder, CreveTec and Aquafeed consultant, Belgium:

Challenges of nutrition and live food in the in development of crustacean aquaculture.

6- Dr. Farshad Shishehchian, WAS Asian Pacific Chapter, Singapore:

Future of the shrimp farming in the world, super-intensive and urban farming will be more.

7- Dr. Stephen Newman, University of Miami, USA:

Probiotics or bioremediation?

 

لطفا طبق برنامه زمانبندی سمپوزیوم، با استفاده از لینک های پائین و با گزینه میهمان (Guest ) وارد جلسات شوید .

 

http://incss.ir پایگاه اطلاع رسانی

      مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۱ تیر ۱۴۰۰

      تاریخ برگزاری: ۱۶ تا ۱۸ آذر

 

 

 

 

 پنل حکمرانی و نقش دولت در توسعه صنعت آبزیان

https://www.skyroom.online/ch/isrc/governance-roundtable-discussion

Genetic improvement and Breeding

https://www.skyroom.online/ch/isrc/genetic-roundtable-discussion

Aquaculture and Sustainable development

https://www.skyroom.online/ch/isrc/aquaculture-roundtable-discussion

Biology and Ecology

https://www.skyroom.online/ch/isrc/ecology-roundtable-discussion

Health, Disease and Biosecurity

https://www.skyroom.online/ch/isrc/health-disease-and-biosecurity-roundtable-discussion

Nutrition and Live food in Aquaculture

https://www.skyroom.online/ch/isrc/nutrition-roundtable-discussion

Biotechnology

https://www.skyroom.online/ch/isrc/biotechnology-roundtable-discussion

سخنرانی های علمی

Session A: Genetic improvement and Disease

https://www.skyroom.online/ch/isrc/panel-a-genetic-improvement-and-disease

Session B: Aquaculture and Nutrition

https://www.skyroom.online/ch/isrc/panel-b--aquaculture-and-nutrition

Session C: Fisheries management and Ecology

https://www.skyroom.online/ch/isrc/panel-c--fisheries-management-and-ecology

پوسترها

مقالات شماره ۱ تا ۱۱   : Panel A

https://www.skyroom.online/ch/isrc/poster-panel-a

مقالات شماره ۱۲ تا ۲۲  :Panel B

https://www.skyroom.online/ch/isrc/poster-panel-b