شبکه برکت از استودیو کشاورز استان بوشهر
موضوع برنامه :  به گزینی و تولید مولدین میگویی SPF 
کارشناسان برنامه : جناب  آقای دکتر عقیل دشتیان نسب رئیس محترم پژوهشکده میگوی کشور و  جناب  آقای دکتر محمد خلیل پذیر
تاریخ برگزاری : سه شنبه  ۱۴۰۰/۴/۲۹  ساعت ۹ الی ۱۰