به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دومین گشت پایش تعيين زمان گشایش و آزادسازی دوره صيد میگوی ببری سبز در آب های استان بوشهر، در آخرین روزهای تير ماه ۱۴۰۰ آغاز گردید.
در این گشت تحقیقاتی، ایستگاه های مورد پایش روبروی شهرستان بوشهر در شمال تا ایستگاه های بندر دیر در جنوب استان را پوشش‌ داد. عملیات پایش، با ابزار تور ترال میگو به وسیله شناور لنج تحقيقاتي، در سه لایه عمقی، ۵ تا ۱۰، ۱۰ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۳۰ متر انجام شد. در راستای اجرای اهداف اين پروژه، از تعداد ۳۰ ایستگاه انتخابی، در اعماق مختلف آب های استان بوشهر تورکشی و بررسی شده است.
مهندس مبرزی رئيس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده میگوی کشور در پایان این گشت اظهار داشت؛
در پی انجام اوّلین گشت پایش تعيين زمان گشایش و آزادسازی دوره صيد میگوی ببری سبز در آب های استان بوشهر که در روز سه شنبه مورخه ۱۵ تير ماه ۱۴۰۰ آغاز گردید، دوّمين مرحله گشت تحقیقاتی این پروژه نیز، در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ با حضور کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر و همکاران پروژه آغاز گردید. و در مجموع ۳۰ ایستگاه انتخابی آبهای خلیج فارس در محدوده استان بوشهر را پایش‌ کرد. با این هدف که داده ها و نتایج پژوهش حاضر با در نظر گرفتن شاخص فراوانی‌ طولی و تعيين صید بر واحد تلاش صیادی، زمان تقریبی گشایش دوره صيد میگوی ببری سبز در استان بوشهر را مشخص کند. و اظهار داشت بر اساس نتایج این پایش، تاریخ حدود نیمه مرداد برای گشایش صید مناسب به نظر می رسد . اما تاریخ نهایی پس از طرح در جلسه کمیته صید استان با حضور مدیران ارشد این حوزه و توجه به ملاحظات مربوطه اعلام خواهد شد.