به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور* ، امسال صید آزاد میگو در آبهای استان بوشهر، از ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز و در ۲۵ شهریور ماه خاتمه یافت. آغاز دریاروی برای لنج‌های صیادی با یک روز تاخیر یعنی در ۱۳ مرداد ماه بود. و در مجموع ۴۲۲ قایق طی ۴۵ روز و ۴۴۶ لنج‌ صیادی طی ۴۴ روز موفق به صید آزاد میگو در سراسر آبهای استان شدند.
*کل میزان صید میگو* در این دوره، بدون صید غیر مجاز، ۲۰۰۸ تن بوده است. این رقم در مقایسه با صید ۱۹۹۶ تن در سال ۱۳۹۹، بدون صید غیر مجاز، افزایش چشمگیری نداشته است. این میزان صید ترکیبی از دو نوع میگو در آبهای استان بوده است. به ترتیب حدود میزان ۶۲ درصد صید، یعنی ۱۲۴۴ تن، شامل میگوی صورتی یا ببری سبز و مابقی صید، یعنی حدود ۷۶۵ تن از نوع میگوی سفید یا سرتیز بوده است. لنج‌ها ۱۶۳۹ تن و قایق‌ها ۳۷۰ تن از این میگوها را صید کرده اند.
*میزان تلاش صیادی* لنج‌ها، حدود ۱۰۱۱۶ روز و این تلاش برای قایقها حدود ۴۲۹۲ روز بوده است. آمار تعداد دفعات ورود لنج‌ها حدود ۵۳۳۱ و قایقها حدود ۳۶۳۸ مرتبه ثبت شده است. *میزان صید روز- شناورها* برای لنج‌ها، ۶۱۴۹ و برای قایق‌ها،  ۳۵۰۵ کیلوگرم بوده است و میزان صید-شناور برای لنج‌ها، ۳۰۷ و قایق‌ها ۱۰۲ کیلو گرم بوده است.

*سهم صید شهرستان‌ها* در استان بوشهر به ترتیب ۶۰.۴ درصد بیشترین میزان صید در بوشهر با حدود ۱۲۱۴ تن بوده است. میزان ۱۲.۶ درصد صید میگو در دیلم، یعنی حدود ۲۵۵ تن بوده است.  ۱۱.۷ درصد صید میگو در تنگستان،  یعنی حدود ۲۳۶ تن و ۱۰.۶ درصد صید میگو مربوط به دیر، یعنی حدود ۲۱۵ تن وحدود ۳.۲ درصد یعنی حدود ۶۵ تن در گناوه و حدود ۱.۲ درصد صید میگو یعنی  ۲۴ تن میگو در آبهای کنگان صید شده است.
*بیشترین میزان صید بناد* ر، حدود ۴۱۹ تن مربوط به شیف و کمترین آن حدود ۲۴ تن در آبهای کنگان بوده است.

*درمقایسه آمار صید میگو* سال ۱۳۹۹، حدود ۲۶ تن نسبت به حدود ۱۴۵ تن در سالجاری بوده است و با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۹ صید در ۴۷ روز انجام شده است. در همین تاریخ میزان تجمعی صیدسال ۱۳۹۹، حدود ۱۹۳۰ تن و در سالجاری حدود  ۲۰۰۸ تن ، با افزایش ۴.۱ درصد پیش بینی حدود ۲۰۷۸ تن بوده است .
 
*مقایسه آمار پنج ساله صید* نشان داد، میانگین روزانه پنج ساله در همین تاریخ، حدود ۳۶ تن و در سالجاری حدود ۱۴۵ تن با افزایش ۳۰۰ درصد بوده است. همچنین میانگین تجمعی پنج ساله همین تاریخ حدود ۱۵۶۹ تن و در سالجاری حدود ۲۰۰۸ تن با افزایش ۲۸ درصد پیش بینی، حدود ۱۷۳۷ تن می باشد .

*مقایسه آمار ده ساله صید* نشان داد، میانگین روزانه ده ساله همین روز حدود ۲۴ تن و در سالجاری حدود ۱۴۵ تن با افزایش ۵۰۰ درصد بوده است. میانگین تجمعی ده ساله همین روز حدود ۱۴۵۶ تن و در سالجاری حدود ۲۰۰۸ تن با افزایش حدود ۳۷ درصد پیش بینی، دقیقا ۲۰۰۹ تن می باشد .

لازم به ذکر است این مقدار صید بدون صید غیر مجاز می باشد که بعد از جمع بندی صید غیر مجاز مجددا اعلام خواهد شد.