چهارمین جلسه شورای پژوهشی بصورت حضوری با حضور کلیه محققان و با رعایت الزامات بهداشتی روز شنبه 1400/07/17 ساعت 10 صبح در سالن جلسات جلسات برگزار گردید
دستور کار:
1-معرفی فناوری های نوین در امنیت غذایی و فناوری های قابل استخراج از فعالیت های تحقیقاتی که تاکنون عملیانی نشده است.
2- بررسی وضعیت فعالیت های پژوهشی و ترویجی همکاران
3- فعال نمودن کارشناسان غیر محقق