به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دهم آبان ماه ۱۴۰۰ اعضای کارگروه مناطق ویژه علم و فناوری شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) به اتفاق ریاست دانشگاه خلیج فارس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه از پژوهشکده میگوی کشور بازدید کردند. اعضای این کارگروه در سفر به بوشهر متشکل از آقایان دکتر سمنانیان مشاور دبیرکل، دکتر پاکزاد معاون اجرایی، دکتر امین اسماعیلی و دکتر بندانی عضو کارگروه و قائم پناه مسئول ستاد مناطق ویژه علم و فناوری بودندکه در بخشی از برنامه بازید از مراکز مختلف علمی پژوهشی و فناوری در بوشهر با میزبانی دانشگاه خلیج فارس، از مرکز تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری وابسته به پژوهشکده میگو نیز بازدید کردند. این کارگروه در ادامه از مرکز رشد گلشن، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، پژوهشکده خلیج فارس، مرکز دیسپاچینگ دانشگاه، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریا، مجتمع فناوری نیز بازدید کردند. در این بازدید یک روزه ارائه اطلاعات و نوآوری های حوزه زیست فناوری، حوزه آب، حوزه انرژی و نفت و جمع بندی با مدیران استان در دستور کار بود.  هدف کارگروه مناطق ویژه، در  بازدید از این مراکز علمی و پژوهشی استان، تایید پتانسیل ها و ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری بندر بوشهر در آینده نزدیک است.  
امید می‌رود انتخاب و بازدید از امکانات و زیرساخت‌های تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور، در راستای سیاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، مبنی بر مشارکت با شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فن آوری، مسیر توسعه بیشتر را طی کند.