همکاران محترم در بخش پشتیبانی و پژوهشی، اعضای هیئت علمی، کارشناسان و محققان گرامی، *روز پژوهش مبارک* ‌ . با آرزوی پیشرفت همگانی و تحقق دانش کاربردی برای سربلندی ایران عزیز🇮🇷 . *روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور*