به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، روز شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ ، اولین جلسه هم اندیشی با حضور محققان معین پژوهشکده میگوی کشور در سالن اجتماعات پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه که با هدف تعیین اهداف و اولویت های بخش شیلات در حوزه ترویج برگزار گردید، ابتدا گزارشی از فعالیت های ترویجی پژوهشکده میگوی کشور در سال 1400 توسط رابط ترویج پژوهشکده ارائه گردید. خانم دکتر مبارکی مهمترین اقدامات ترویجی در سال گذشته را مرور کرده و به بیان اولویت های ترویجی در سال 1401 پرداخت. در ادامه در خصوص انتشارات ترویجی، برگزاری دوره های آموزشی، انتقال یافته های علمی و نیز برگزاری مراسم روز مزرعه و طرح یاوران تولید از سوی محققان معین بحث و تبادل نظر گردید و پیشنهادات هر یک از حاضرین مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر اهمیت اجرای سایت های الگویی در سال ۱۴۰۱ و لزوم ارتقا مهارت های علمی، فنی و گسترش فعالیت های ترویجی در حوزه صید و صیادی نیز تبادل نظر شد.