روز مزرعه با موضوع مدیریت و بهبود کیفیت آب، و نقش استرس در بروز بیماری های میگو توسط محققان پژوهشکده میگوی کشور با همکاری اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر روز دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ در سایت پرورش میگوی دلوار برگزار شد. این برنامه بصورت وبیناری از طریق کانال وب کنفرانس پژوهشکده میگوی کشور نیز پوشش داده شد.