روز مزرعه با موضوع اصول غذادهی میگو و بیماری های تغذیه ای در دوران پرورش میگو توسط جناب خانم دکتر مبارکی و جناب آقای دکتر پذیر از محققان پژوهشکده میگوی کشور،  با همکاری اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ در سایت پرورش میگوی بویرات برگزار شد.  این برنامه بصورت تلویزیون اینترنتی شبکه برکت استان بوشهر نیز پوشش  , پخش داده شد.