به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، چهارمین برنامه روز مزرعه چهارشنبه اول تیر ماه ۱۴۰۱، در سایت پرورش میگوی حله برگزار شد. در روز مزرعه، دو موضوع " آشنایی با بیماری های رایج در مزارع پرورش میگو "و " نقش فاکتورهای محیطی در بروز بیماری و نحوه پیشگیری از آن " توسط محققان پژوهشکده میگوی کشور، آقایان دکتر دشتیان نسب و دکتر پذیر برای پرورش دهندگان منطقه حله ارائه شد.
این برنامه با همکاری اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان انجام شد. برنامه روز مزرعه با استقبال بهره برداران در سایت پرورش میگو همراه بود و بصورت وبیناری از طریق کانال وب کنفرانس شبکه برکت استانی- برکت دوازدهم بوشهر نیز پوشش داده شد.