به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، پنجمین برنامه روز مزرعه چهارشنبه هشتم تیر ماه ۱۴۰۱، در شرکت مجید میگو از سایت پرورش میگوی گناوه، بندر ریگ برگزار شد. در روز مزرعه، دو موضوع " مدیریت پیشگیری از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگو "و " پیشگیری از بیماری در مزارع پرورش میگو از طریق فاکتورهای محیطی " توسط محققان پژوهشکده میگوی کشور، آقایان دکتر دشتیان نسب و دکتر پذیر برای پرورش دهندگان این منطقه ارائه شد.
این برنامه که با همکاری اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان انجام شد، همچون سایت های دیگر استان، با استقبال بهره برداران در سایت پرورش میگوی گناوه و بندر ریگ همراه بود. برنامه های روز مزرعه بصورت وبیناری از طریق کانال وب کنفرانس شبکه برکت استانی- برکت دوازدهم بوشهر نیز پوشش داده شد.