به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور،25 تیر ماه سال جاری، گشت دریایی برای ارزیابی ذخیره میگو در آبهای استان بوشهر آغاز شد. این گشت دریایی با استفاده از کشتی پژوهش ۱ و توسط محققان پژوهشکده از بخش های ارزیابی دخایر و اکولوژی انجام می شود. در این گشت تحقیقاتی، از ۲۷ ایستگاه انتخابی در آبهای استان بوشهر، منطقه هلیله تا مطاف در جنوب استان، نمونه برداری می شود. هر سال تاریخ آغاز فصل صید میگو در آبهای استان بوشهر، بر اساس نتایج گشت ارزیابی ذخیره میگو و توسط کمیته صید استان اعلام می شود.