به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، آقایان دکتر دشتیان نسب و دکتر آیین جمشید طی بازدید از کارگاه تکثیر مرکز تحقیقات چابهار در جریان روند پرورش میگوی کرومای وارداتی قرارگرفتند. آقای دکتر اژدری ضمن خیر مقدم به مهمانان محترم توضیحاتی را در زمینه روند ورود میگوی کروما از فرانسه به چابهار و آماده سازی زیرساخت های لازم برای پرورش این گونه و هماهنگی سازمان های مختلف را برای ورود این گونه ارائه کرد. همچنین مسئول بخش آبزی پروری مرکز در خصوص پرورش و شرایط نگهداری میگوها توضیحاتی را بیان کرد. در پایان آقای دکتر دشتیان نسب ضمن بررسی شرایط و وضعیت مناسب رشد میگوها پیشنهاد داد تا میگوها در محیط داخل کارگاه نگهداری شوند و تراکم آنها را کمتر نمایند تا شرایط رشد مطلوب تری داشته باشند.