‌ به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی، ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، کارگاه آموزشی- ترویجی "ارتقا مهارت های فنی در مزارع پرورش میگو"، در سایت الگویی گناوه برگزار شد. دکتر محمد خلیل پذیر از پژوهشکده میگوی کشور به اتفاق دکتر علی قوام پور از شیلات بوشهر، مجریان سایت جامع الگویی سال ۱۴۰۱ در شهرستان گناوه از استان بوشهر هستند. در راستای اهداف تعریف شده برای سایت الگویی، ایشان در این کارگاه یک روزه، دو موضوع "مدیریت پیشگیری از بیماری در مزارع پرورش میگو با تاکید بر بیماری AHPND و WSSV" و "مدیریت برداشت میگو با هدف کاهش ضایعات" را برای حاضران ارائه کردند. هدف از ارایه این دوره ها افزایش ارتقا مهارت های فنی فعالین صنعت میگو، سرگارگران و کارگران مزارع است.