به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دوشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۱، سومین جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته ها در این پژوهشکده تشکیل شد. اعضای این کارگروه نماینده شیلات استان، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی، نماینده تکثیر کنندگان و نماینده پرورش دهندگان میگو، نماینده اتحادیه صیادان و پرورش دهندگان ماهی در قفس می باشند. موضوع مورد بررسی این جلسه کارگروه مزارع نوآوری در آبزی پروری بود.
در ابتدای جلسه دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده به قدمت واحد ترویج در شیلات، پیشرفت های قابل توجه در برخی مزارع خصوصی استان و اهمیت انتقال تجربه برای رشد همه جانبه و موفقیت در صنعت تکثیر و پرورش میگو و عزم پژوهشکده در انتقال یافته ها در این حوزه اشاره کرد. دکتر مبارکی مسئول ترویج پژوهشکده، طرح ایجاد مزارع نوآوری را در قالب گزارش توصیفی و تحلیلی ایجاد مزارع نوآوری، برای حاضران معرفی کرد. و تاکید کرد هدف این طرح استفاده از ظرفیت کارآمد کشاورز نوآور برای بسط و گسترش فنآوری در سایر مزارع است. در این جلسه به نقش مهم مروجان در شناسایی و معرفی افراد و مزارع پیشرو در حوزه های تکثیر و پرورش میگو اشاره شد تا با فراهم آوردن شرایط معرفی هر نوآوری و انتقال دانش توسط نوآوران، در هریک از مراحل تولید میگوی پرورشی، موجب یرورش پایدار میگو از طریق ترویج هدفمند باشند.
سرانجام مقرر گردید مروجین پژوهشکده میگوی کشور به اتفاق اتحادیه های تکثیر و پرورش میگو در استان بوشهر و کارشناسان ترویج اداره کل شیلات نسبت به شناسایی و معرفی مزارع نوآور طبق فرمت معاونت ترویج سازمان تات اقدام نمایند.