به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده میگوی کشور، براساس نتایج پژوهشی طی نامه ای پایان فصل صـید ساردین ماهیان، در صـیدگاه هاي منطقه‌ي کنگان را از تاریخ پنج اردیبهشت ماه 1402 اعلام کرد. با توجه به تحقیقات انجام یافته، اوج زمان تخم ریزي ساردین ماهیان در فصل بهار و به خصوص ماه هاي اردیبهشت و خرداد می باشـد. به منظور بهره برداري پایدار و مسئولانه از این ذخـایر، که ضامن معیشت پایـدار و حفظ اکوسیسـتم دریای می باشد، زمان ممنوعیت صـید ساردین ماهیان در صـیدگاه هاي منطقه‌ي کنگان، تاریخ 1402/02/05 اعلام گردید.
ساردین ماهیان از آبزیان مهم تجاري سـطح زي ریز، در آب هاي ساحلی خلیج فارس و به خصوص بنـدر کنگان به شـمار می روند. این ماهیان در اکوسیسـتم خلیج فارس و دریاي عمان داراي اهمیت ویژه اکولوژیک هسـتند. بطوریکه تون ماهیـان، کوترماهیـان، شـیرماهی، یـال اسبی، کوسه هـا، دلفین هـا و سـایر آبزیان بزرگتر، به شـدت به ساردین و موتوماهیان به عنوان یک زنجیره غذایی وابسـته هسـتند.