به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دکتر قائدنیا معاون پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اتفاق مهندس آذینی مدیر اداری موسسه تحقیقات، سفری دو روزه به بوشهر داشتند. بررسی وضعیت منازل سازمانی و مأمورسراي پژوهشکده ، بازدید از شناورهاي تحقیقاتی پژوهشکده، بازدید از روند کاری در دو ایستگاه تحقیقاتی خلیج فارس و ایستگاه بندرگاه در روز اول انجام شد سرانجام در سوم خرداد ماه 1402، پس از بازدیدهای دوره ای از بخش های مختلف پژوهشکده میگوی کشور، در جلسه مشترکی با مدیریت و همکاران، موضوعات مرتبط با منابع مالی پروژه ها، امور اداری همکاران را بررسی کردند. در جلسه عمومی ابتدا گزارشی از عملکرد بخش های پژوهشی و اداری به ترتیب توسط دکترآئین جمشید و مهندس سیاح و توضیحات تکمیلی دکتر دشتیان نسب رئیس پژوهشکده ارائه شد. اهم موارد مطرح شده در باره کمبود نیرو ، فرسودگی بناها و تجهیزات، زیر ساخت های مرتبط با شبکه و اینترنت، بیمه و چارت سازمانی بود.
دکتر قائدنیا در بخشی از سخنان خود با تقدیر از تلاش همکاران و موقعیت خوب پژوهشکده در فرآیند درآمدزایی، محدودیت ها و نیازمندیهای مرتبط را بررسی، بر لزوم تولید و تکثیر میگوی عاری از بیماری تاکید و قول مساعدت داد. مهندس آذینی با بررسی وضعیت همکاران در بخش های مختلف بویژه نیروهای شرکتی، بر لزوم انظباط اداری، اهمیت شبکه سازی و بهره گیری از سامانه هوشمند تاکید کرد.
در ادامه جلسه، احکام مسئولیت بخش بوم شناسی برای دکتر شریفی نیا ، مسئولیت بخش مدیریت ارزیابی ذخایر برای دکتر کشاورزی فرد و مسئولیت امور اداری به سرکار خانم مهندس حسینی تقدیم شد. همزمان در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر به همکاران شرکتی به مناسبت روز کارگر و مهندس احمد صداقت که در آستانه بازنشستگی است، از ایشان تقدیر به عمل آمد.