به گزارش روابط عمومی پژوهشكده میگوی كشور، در جلسه كمیته مدیریت صید استان بوشهر به تاریخ 19 شهریور ماه، تاریخ ممنوعیت صید میگو سال 1402 اعلام شد. این جلسه با حضور دکتر امینی مدیرکل شیلات استان بوشهر، دکتر دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگو کشور، مهندس ساسانی پور معاون صید و بنادر ماهیگیری استان، کارگر مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی و دیگر اعضا در دفتر مدیرکل شیلات استان بوشهر تشکیل شد. در این جلسه مطرح شد اطلاعات روزانه آمار میگو و فعالیت لنج های صیادی در فصل صید میگوی سالجاری و بررسی نوسانات صید توسط بخش ارزیابی ذخایر پژوهشكده میگوی كشور، حاكي از كاهش میزان صید مي باشد و روند شاخص تراكم ذخیره به حد نصاب 40 كیلوگرم صید بر روز نزدیک شده است. بمنظور نگهداری بخشي از ذخیره میگو برای زادآوری مجدد و احیاء ذخیره سال بعد و نیز به منظور جلوگیری از اثرات تخریبي شیوه صید ترال میگو بر ذخایر سایر آبزیان، زمان خاتمه صید تا پایان روز 25 / 06 / 1402، توسط پژوهشكده میگوی كشور پیشنهاد شد.
در این جلسه مطرح شد تا تاریخ ۱۸ شهریور 869 تن میگو در آبهای استان بوشهر صید شده که به نسبت مشابه سال قبل، 28 درصد کاهش را نشان می دهد. با توجه به اینكه آبهای شمالي استان بوشهر صیدگاه مشترك با خوزستان نیز زیستگاه میگو قلمداد مي‌گردد، ممنوعیت صید میگو در آبهای مشترك استان خوزستان با بوشهر نیز ممنوع اعلام گردد. سرانجام بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان بوشهر، پس از جمع بندی نقطه نظرات كارشناسي و نمایندگان جامعه صیادی، زمان صید میگو دریایی در ساعت 24 شنبه ۲۵ شهریور ماه به پایان می‌رسد و از روز ۲۶ شهریور استفاده از روش صید ترال میگو ممنوع می ‌باشد.