به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، مرحله نخست گشت تحقیقاتی پروژه " بازگشایی دوره صید و تعیین میزان زيتوده میگو در خلیج فارس (آب هاي استان بوشهر) با روش تور ترال میگو " آغاز شد. رئیس پژوهشکده میگوی کشور در نامه ای به شیلات استان بوشهر، اعزام محققان این پژوهشکده برای پایش میدانی و تحقیقات پروژه مرتبط با بررسی زمان آزاد سازی صید میگو در آبهای استان را اعلام کرد. این محققان هجدهم تیر 1403، برای ارزیابی ذخایر میگو و بررسی میدانی جهت تعیین زمان آزاد سازی صید میگو، با شناور لنج صیادی، عازم آبهای استان بوشهر شدند.
هر سال کمیته صبد استان بوشهر، زمان گشايش فصل مجاز صيد ميگوی ببری سبز در آبهای این استان را، با در نظر گرفتن نتایج حاصل از ارزیابی ذخیره این آبزی توسط پژوهشکده میگوی کشور، اعلام می کند.