حوزه مدیریت
ایستگاه تحقیقات میگوی عاری از بیماری خلیج فارس
بخش آبزی پروری
بخش مدیریت ذخایر
بخش بیماریها
بخش اکولوژی