بوشهر - بهمنی - انتهای خیابان بیمارستان سلمان فارسی - پژوهشکده میگوی کشور  صندوق پستی 1374
<br />ساختمان شغاب - بوشهر مرکز ملی  تحقیقات میگوی عاری از بیماری
<br />

بوشهر - بهمنی - انتهای خیابان بیمارستان سلمان فارسی - پژوهشکده میگوی کشور صندوق پستی 1374
ساختمان شغاب - بوشهر مرکز ملی تحقیقات میگوی عاری از بیماری

 07733449262

07733449262

isrc@areeo.ac.ir

isrc@areeo.ac.ir