ساختمان شماره 1 - بوشهر - بزرگراه طالقانی - روبروی اداره کل شیلات استان - صندوق پستی 1374
<br />ساختمان شماره 2 - بوشهر - بهمنی - انتهای خیابان بیمارستان سلمان فارسی - پژوهشکده میگوی کشور
<br />
<br />

ساختمان شماره 1 - بوشهر - بزرگراه طالقانی - روبروی اداره کل شیلات استان - صندوق پستی 1374
ساختمان شماره 2 - بوشهر - بهمنی - انتهای خیابان بیمارستان سلمان فارسی - پژوهشکده میگوی کشور

07733322538
<br /> 07733449262

07733322538
07733449262