پژوهشکده میگو
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1337

 
 
 
 
تاريخچه :
 

           مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس در سال 1356 تأسیس گردید. فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز از بهمن ماه همان سال آغازگرديد .

 

         این فعالیتها در قالب طرح تحقیقاتی منطقه ای ارزیابی ذخایر شيلاتی خلیج فارس با همکاری شش کشور حوزه خلــیج فــــــارس (عربستان سعودی ، کویت ، عراق ، قطر ،                                                                                                                                                                                                                                                بحرین و امارات متحــــــده عربی) و مشــــارکت سازمان خــــوارباروكشاورزي جهانی (فائو) انجام پذیرفت . پس از پایان طرح منطقه ای ، از سال 1358 مرک ز                                                                                                                                                                                                                                فعالیتهای  تحقیقاتی  خود را در خصوص میگو متمرکز نمود و با استفاده از اطلاعات حاصل از این ذخیره ، محدودیت هایی جهت ممنوعیت صید در ماههای تخمریزی،  

 
            برای حفاظت بهتر از این آبزی به مورد اجرا گـذاشت. در سالهای بعد پروژه هایی در خصوص امکان تکثیر و پرورش میگوی ببری سبز ، ارزیابی ذخایر کفزیان  بالا بردن              

 . تو لید لارو ازهر مولد، بالا بردن توان تولید استخرهای پرورشی ، پايش اثرات متقابل پساب ناشي ازاستخرهای پرورشي برمحيط زيست دريائی را   اجرانموده است            

 
        در حال حاضـر  این مرکـز با نام پژوهشکده میـــگوی كشــــــــــــور فعالیت می نماید.              
                   

      اهــداف پژوهشكــــده مـــيگو :

 

     الف:  ارتقاء سطح مديريت آبزی پروری ميگودرمناطق شيلاتی كشورازطريق توسعه پژوهش های علمي پيرامون تكثيرمصنوعی ، پرورش ، مولدسازی وتغذيه گونه های          مختلف ميــگوی بومـی وغيـربومـی     

 

      ب : ارتقاء دانش بيولوژيكی ازنظرشيلاتی دركشورازطريق گسترش پژوهش درزمينه هاي چرخه حيات ، تركيب ، فراواني ، پراكنش وميزان زی توده زنده گونه های مختلف

               آبزيان قابل برداشت ، پويائی جمعيت و حفاظت ازذخايرآنان به ويژه ميگو وسايركفزيان درآبهاي حوزه فعاليت          
 

      ج: مشاركت درافزايش توليد ، برداشت اصولی ومسئولانه ازمنابع آبزيان درآبهای دريائی وداخل كشورازطريق توسعه تحقيقات كاربردی ميگوشامل مديريت بهداشت وبيماريها          ، حفاظت از ذخاير ژنتيكی وبهره گيری ازعلوم جديد ازجمله زيست فن آوری وفن آوری نانو وفرآوری محصولات ميگوی پرورشی         

 
   وظايف           

        اهم شرح وظايف پژوهشكده ميگو به شرح مواردذيل مي باشد :

 
           تحقيق و بررسي بيولوژی و ذخاير گونه های آبزيان خليج فارس.
 
             شناسايی و معرفي تكنيك ها ی  تكثير و پرورش گونه های مختلف.
 
                     تحقيق در  زمينه روش های مديريت بهداشتی، تشخیص، پيشگيری، درمان و كنترل بيماريهای ميگو.
     
                             بررسي و تحقيق درخصوص تغذيه و ساخت غذای ميگوهای پرورشی.
 
                    بررسي امكان معرفی و سازگار نمودن گونه های ميگوهای پرورشی غير بومی به منظور توسعه پرورشی ميگو در سواحل.

                     بررسی و شناسايی منابع آبی مستعد پرورش ميگو در سواحل كشور. 
   
                            بررسي و تحقيق در زمينه اكولوژی منابع آبی و استخرهاي مزارع پرورش ميگو.
 
                              مطالعه سيستم های مختلف تكثير و پرورش ميگو در جهان و معرفی روش های بهينه آن در ايران.
 
                  بررسی اثرات متقابل زيست محيطی ناشی از فعاليت كارگاه تكثير و پرورش ميگو.
 
                     تحقيق در زمينه كاربرد و اثرات داروها و مواد شيميايی قابل استفاده در صنعت تكثير و پرورش میگو.
                  
            ميگوبررسی و انجام تحقيق پيرامون اصلاح نژاد ميگوهای پرورشی ايران
 
                             تحقيق و بررسی در زمينه ژنتيك مولكولی گونه های ميگو برای تشكيل بانك ژن

                     شناسايی و استفاده از روشهای تشخيص سريع در تشخيص بيماريهای ميگو .
 
                    بررسي و زمينه استاندارد سازی ادوات و روش هاي صيادی جهت بهره برداری پايدار از منابع آبزي خليج فارس
 
                             تحقيق و بررسی در زمينه توليد ميگوهای   (SPR, SPF)15   تحقیق و بررسی گونه‌های ميگوهای پرورشی عاری از بيماری و مقاوم به بيماری‌های خاص .
 
                          تحقيق و بررسي در زمينه توليد و كاربرد پروبيوتيك در ميگو .
    
                           تعيين و اعلام ممنوعيت های زمانی و مكانی گونه های تجاری آبزيان خليج فارس .
 
                 انجام پايش های مستمر از ميزان الگوی بهره برداری گونه هاي تجاری آبزيان خليج فارس.
 
                      انجام مطالعات اقتصادی و اجتماعي فعاليت های صيد و صيادی و تكثير و پرورش آبزيان خليج فارس.
 
                     تعيين پارامترهای زيستی (رشد ، مرگ و مير) گونه‌های اقتصادی خليج فارس.
 
                      برآورد ميزان توده زنده گونه‌های اقتصادی خليج فارس.
 
                      تعيين حداكثر ميزان قابل برداشت مجاز گونه های اقتصادي خليج فارس.
 
                      انجام تحقيقات خصوصيات زيستي آبزيان از قبيل توليد و مثل ، تغذيه و ... به منظور ارائه نتايج مطالعات و اعمال مديريت بر ذخيره.
 
                    تحقيق و بررسي توليد فرآورده های بيولوژيك از باقی مانده سخت پوستان و ميگوهای پرورشي و دريايي.