پژوهشکده میگو
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 37400

تاريخچه:
 
مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس در سال 1356 تأسیس گردید. فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز از بهمن ماه همان سال آغازگرديد . این فعالیتها در قالب طرح تحقیقاتی منطقه‌اي ارزیابی ذخایر شيلاتي خلیج فارس با همکاری
 شش کشور حوزه خلیج فارس (عربستان سعودی ، کویت ، عراق ، قطر ، بحرین و امارات متحده عربی) و مشارکت سازمان خواربار و كشاورزيجهانی (فائو) انجام پذیرفت . پس از پایان طرح منطقه ای ، از سال 1358 مرکز فعالیتهای
 تحقیقاتی خود را در خصوص میگو متمرکز نمود و با استفاده از اطلاعات حاصل از این ذخیره ، محدودیت هایی جهت ممنوعیت صید در ماههای تخمریزی برای حفاظت بهتر از این آبزی به مورد اجراگذاشت.
در سالهای بعد پروژه هایی در خصوص امکان تکثیر و پرورش میگوی ببری سبز ،  ارزیابی ذخایر کفزیان ، بیولوژی گونه های کفزی در معرض خطر ، امکان صید گونه های سطحزی  توسط تور ترال میان آبی و پرساین ،  
تهیه سیستم آمار آبزیان ، آلودگیهای آلی و معدنی ، بررسی و شناسایی بیماریهای میگو ، مولد سازی میگو ، بالا بردن تولید لارو از هر مولد ، بالا بردن توان تولیداستخرهای پرورشی ، 
پايش اثرات متقابل پساب ناشي ازاستخرهاي پرورشي برمحيط زيست دريائي را اجرانموده است . در حال حاضر این مرکز بانام پژوهشکده میگوی كشور فعالیت می نماید.
اهداف پژوهشكده ميگو:
1-ارتقاء سطح مديريت آبزي پروري ميگودرمناطق شيلاتي كشورازطريق توسعه پژوهش هاي علمي پيرامون تكثيرمصنوعي ، پرورش ، مولدسازي وتغذيه گونه هاي مختلف ميگوي بومي وغيربومي
2-ارتقاء دانش بيولوژيكي ازنظرشيلاتي دركشورازطريق گسترش پژوهش درزمينه هاي چرخه حيات ، تركيب ،فراواني ، پراكنش وميزان زي توده زنده گونه هاي مختلف آبزيان قابل برداشت ، پويائي
جمعيت و حفاظت ازذخايرآنان به ويژه ميگووسايركفزيان درآبهاي حوزه فعاليت
3-مشاركت درافزايش توليد ، برداشت اصولي ومسئولانه ازمنابع آبزيان درآبهاي دريائي وداخل كشورازطريق توسعه تحقيقات كاربردي ميگوشامل مديريت بهداشت وبيماريها ، حفاظت از ذخاير ژنتيكي وبهره گيري ازعلوم جديد ازجمله زيست فن آوري
وفن آوري نانو وفراوري محصولات ميگوي پرورشي
شرح وظايف:
اهم شرح وظايف پژوهشكده ميگو به شرح مواردذيل مي باشد:
1- تحقيق و بررسي بيولوژي و ذخاير گونه هاي آبزيان خليج فارس
2- شناسايي و معرفي تكنيك هاي تكثير و پرورش گونه هاي مختلف
3- تحقيق در زمينه روش هاي مديريت بهداشتي، تشخيص، پيشگيري، درمان و كنترل بيماريهاي ميگو
4- بررسي و تحقيق درخصوص تغذيه و ساخت غذاي ميگوهاي پرورشي
5- بررسي امكان معرفي و سازگار نمودن گونه هاي ميگوهاي پرورشي غير بومي به منظور توسعه پرورشي ميگو در سواحل
6- بررسي و شناسايي منابع آبي مستعد پرورش ميگو در سواحل كشور
7- بررسي و تحقيق در زمينه اكولوژي منابع آبي و استخرهاي مزارع پرورش ميگو
8- تحقيق در زمينه كاربرد و اثرات داروها و مواد شيميايي قابل استفاده در صنعت تكثير و پرورش میگو
9- ميگو.بررسي و انجام تحقيق پيرامون اصلاح نژاد ميگوهاي پرورشي ايران
10- شناسايي و استفاده از روشهاي تشخيص سريع در تشخيص بيماريهاي ميگو
11- بررسي و زمينه استاندارد سازي ادوات و روش هاي صيادي جهت بهره برداري پايدار از منابع آبزي خليج فارس تحقيق و بررسي در زمينه توليد ميگوهاي(SPR, SPF)
12-تحقیق و بررسی گونه هاي ميگوهاي پرورشي عاري از بيماري و مقاوم به بيماريهاي خاص.
13- تحقيق و بررسي در زمينه توليد و كاربرد پروبيوتيك در ميگو.
14- انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعي فعاليت هاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش آبزيان خليج فارس.
دستاورد شاخص پژوهشكده :
1-تعيين وضعيت مديريت بهداشتي در مراكز تكثير و مزارع پرورشي ميگو در استانهاي جنوبي كشور و شناسايي عوامل بالفعل و بالقوه بيماريزا ( 5 مورد ويروس ، 20گونه باكتري ، 12 جنس قارچ و 6 جنس انگل ) در مراكز تكثير و مزارع
پرورش ميگوي كشور
2-معرفي برخي از گياهان دارويي به عنوان داروهاي دوست طبيعت . مثل آويشن شيرازي به عنوان جايگزين مواد شيميايي مضر درآبزي پروري .
3- استاندارد سازي آزمايشگاههااين اقدام نيزدر قالب يك پروژه مصوب در سال 85 آغاز گرديد . در راستاي نيل به اهداف استاندارد تلاش زيادي در جهت همسو و قانونمند كردن فعاليت هاي آزمايشگاهي انجام گرديد . اين موضوع به بهبود سطح
پذيزش مجامع علمي داخلي و خارجي از فعاليت هاي صورت گرفته كمك زيادي مي نمايد
4-نتايج حاصل از پروژه انتخاب مناسب ترين سازه جهت احياء ذخاير ماهي مركب در آبهاي استان بوشهر نشان داد كه سازه گرگور نسبت به سازه مكعبي شكل و دو نوع سازه ديگر بهتر است و بر اين اساس با ميانگين وزني 2/1 كيلو گرم براي ماهي 
 هر ماهي مركب به ازاي هر 160 دستگاه تنها در سال اول 91 تن ماهي مركب از كارگذاري اين تعداد سازه توليد خواهد شد .
5-احياء دوباره صنعت پرورش ميگو با تكصير ، پرورش و مولد سازي ميگوي سفيد غربي ( وانامي) .
6-افزايش توليد ميگو با پرورش دو بار در سال . پژوهشکده میگوی کشور

آدرس ساختمان شماره 2: بوشهر – كوي خواجه ها – دانشگاه جامع علميك اربردي – ساختمان پژوهشكده ميگوي كشور

077- تلفن :5- 33449262-
077- فاكس : 077-33449268
 وب سایت  پژ وهشکده :   http://isrc.ifsri.ir/