پژوهشکده میگو
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1096
پژوهشكده ميگوي كشور
تاريخچه:
مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس در سال 1356 تأسیس گردید. فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز از بهمن ماه همان سال آغازگرديد . این فعالیتها در قالب طرح تحقیقاتی منطقه اي ارزیابی ذخایر شيلاتي خلیج فارس با همکاری شش کشور حوزه خلیج فــــــارس (عربستان سعودی ، کویت ، عراق ، قطر ، بحرین و امارات متحــــــده عربی) و مشــــارکت سازمان خــــوارباروكشاورزي جهانی (فائو) انجام پذیرفت . پس از پایان طرح منطقه ای ، از سال 1358 مرکز فعالیتهای تحقیقاتی خود را در خصوص میگو متمرکز نمود و با استفاده از اطلاعات حاصل از این ذخیره ، محدودیت هایی جهت ممنوعیت صید در ماههای تخمریزی برای حفاظت بهتر از این آبزی به مورد اجرا گذاشت. در سالهای بعد پروژه هایی در خصوص امکان تکثیر و پرورش میگوی ببری سبز ، ارزیابی ذخایر کفزیان ، بیولوژی گونه های کفزی در معرض خطر ، امکان صید گونه های سطحزی توسط تور ترال میان آبی و پرساین ، تهیه سیستم آمار آبزیان ، آلودگیهای آلی و معدنی ، بررسی و شناسایی بیماریهای میگو ، مولد سازی میگو ، بالا بردن تولید لارو از هر مولد ، بالا بردن توان تولیداستخرهای پرورشی ، پايش اثرات متقابل پساب ناشي ازاستخرهاي پرورشي برمحيط زيست دريائي رااجرانموده است . در حال حاضر این مرکز با نام پژوهشکده میگوی كشور فعالیت می نماید.
اهداف پژوهشكده ميگو:
1- ارتقاء سطح مديريت آبزي پروري ميگودرمناطق شيلاتي كشورازطريق توسعه پژوهش هاي علمي پيرامون تكثيرمصنوعي ، پرورش ، مولدسازي وتغذيه گونه هاي مختلف ميگوي بومي وغيربومي
2- ارتقاء دانش بيولوژيكي ازنظرشيلاتي دركشورازطريق گسترش پژوهش درزمينه هاي چرخه حيات ، تركيب ، فراواني ، پراكنش وميزان زي توده زنده گونه هاي مختلف آبزيان قابل برداشت ، پويائي جمعيت و حفاظت ازذخايرآنان به ويژه ميگووسايركفزيان درآبهاي حوزه فعاليت
3- مشاركت درافزايش توليد ، برداشت اصولي ومسئولانه ازمنابع آبزيان درآبهاي دريائي وداخل كشورازطريق توسعه تحقيقات كاربردي ميگوشامل مديريت بهداشت وبيماريها ، حفاظت ازذخايرژنتيكي وبهره گيري ازعلوم جديد ازجمله زيست فن آوري وفن آوري نانو وفراوري محصولات ميگوي پرورشي
وظايف:

اهم شرح وظايف پژوهشكده ميگو به شرح مواردذيل مي باشد :
• تحقيق و بررسي بيولوژي و ذخاير گونه هاي آبزيان خليج فارس
• شناسايي و معرفي تكنيك هاي تكثير و پرورش گونه هاي مختلف
• تحقيق در زمينه روش هاي مديريت بهداشتي، تشخيص، پيشگيري، درمان و كنترل بيماريهاي ميگو
• بررسي و تحقيق درخصوص تغذيه و ساخت غذاي ميگوهاي پرورشي
• بررسي امكان معرفي و سازگار نمودن گونه هاي ميگوهاي پرورشي غير بومي به منظور توسعه پرورشي ميگو در سواحل
• بررسي و شناسايي منابع آبي مستعد پرورش ميگو در سواحل كشور
• بررسي و تحقيق در زمينه اكولوژي منابع آبي و استخرهاي مزارع پرورش ميگو
• مطالعه سيستم هاي مختلف تكثير و پرورش ميگو در جهان و معرفي روش هاي بهينه آن در ايران.
• بررسي اثرات متقابل زيست محيطي ناشي از فعاليت كارگاه تكثير و پرورش ميگو
• تحقيق در زمينه كاربرد و اثرات داروها و مواد شيميايي قابل استفاده در صنعت تكثير و پرورش میگو
• ميگو.بررسي و انجام تحقيق پيرامون اصلاح نژاد ميگوهاي پرورشي ايران
• تحقيق و بررسي در زمينه ژنتيك مولكولي گونه هاي ميگو براي تشكيل بانك ژن
• شناسايي و استفاده از روشهاي تشخيص سريع در تشخيص بيماريهاي ميگو.
• بررسي و زمينه استاندارد سازي ادوات و روش هاي صيادي جهت بهره برداري پايدار از منابع آبزي خليج فارس
• تحقيق و بررسي در زمينه توليد ميگوهاي (SPR, SPF)15- تحقیق و بررسی گونه هاي ميگوهاي پرورشي عاري از بيماري و مقاوم به بيماريهاي خاص.
• تحقيق و بررسي در زمينه توليد و كاربرد پروبيوتيك در ميگو.
• تعيين و اعلام ممنوعيت هاي زماني و مكاني گونه هاي تجاري آبزيان خليج فارس.
• انجام پايش هاي مستمر از ميزان الگوي بهره برداري گونه هاي تجاري آبزيان خليج فارس.
• انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعي فعاليت هاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش آبزيان خليج فارس.
• تعيين پارامترهاي زيستي(رشد ، مرگ و مير) گونه هاي اقتصادي خليج فارس.
• برآورد ميزان توده زنده گونه هاي اقتصادي خليج فارس.
• تعيين حداكثر ميزان قابل برداشت مجاز گونه هاي اقتصادي خليج فارس.
• انجام تحقيقات خصوصيات زيستي آبزيان از قبيل توليد و مثل ، تغذيه و ... به منظور ارائه نتايج مطالعات و اعمال مديريت بر ذخيره.
• تحقيق و بررسي توليد فرآورده هاي بيولوژيك از باقي مانده سخت پوستان و ميگوهاي پرورشي و دريايي.