پژوهشکده میگوی کشور دارای دو شناور تحقیقاتی به نام های پژوهش 1و 2 و همچنین دارای تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی میباشد که مرتبط با پروژه های پژوهشکد و پروژه های مختلف دانشجویی مورد استفاده قرار می گیرد
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 13139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موزه آبزيان دريائي وادوات صيادي :