بخشنامه های اداری و نظام پیشنهادات
سه شنبه 3 تیر 1399    
بازدید: 12116
Type text here

   
  بخشنامه های اعضای هیئت علمی  
 
 

 بخشنامه های اداری                  

 سقف ذخیره مرخصی جانبازان                                 
   دستورالعمل نقل و انتقال                      
  ضریب افزایش حقوق سال 98                     
 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی                              

 بخشنامه های بازنشستگی                 

 بخشنامه های رفاهی