آقایان دکتر سروری جانشین رئیس ستاد زیست فناوری،دکتر طهوری رییس گروه پژوهش و زیرساخت و دکتر لطیفی، خانم مهندس صابری و آقای دکتر صعودی، رئیس، دبیر و عضو گروه محیط زیست ستاد زیست فنآوری ریاست جمهوری، روز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه 1397، از مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارس بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر قوام پور سرپرست بخش آبزی پروری پژوهشکده میگوی کشور ضمن همراهی بازدیدکنندگان از فعالیتهای تحقیقاتی انجام گرفته در این مرکز و نیز اهمیت و اهداف پروژه های جاری به ویژه مولد سازی و اصلاح نژاد توضیحات لازم را به بازدید کنندگان ارائه نمود